Usługi
Dla fachowców Dla biznesu Zleć pracę na PortalPRO Pomoc O nas
Moje konto Jak działa PortalPRO?

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW „COOKIES” OBOWIĄZUJĄCA NA PLATFORMIE PORTALPRO Z DNIA 26.10.2021

W celu zapewnienia rzetelnej informacji o sposobie i celach przetwarzania Państwa danych osobowych przez PortalPRO niniejszym ustanawia Politykę Prywatności (dalej zwana „Polityką”) oraz Politykę Plików Cookies, z których Portal korzysta na swojej stronie internetowej.

Pragniemy podkreślić, że treść przedmiotowej Polityki ma przede wszystkim charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do obciążania Państwa żadnymi obowiązkami.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych konkretnego UŻYTKOWNIKA w każdym przypadku udzielane są w klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej PLATFORMIE PORTALPRO lub przekazywanej podczas pierwszego kontaktu PLATFORMIE PORTALPRO z UŻYTKOWNIKIEM

DEFINICJE

Polityka – niniejsza polityka Prywatności;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119) – data rozpoczęcia stosowania w Unii Europejskiej 25 maja 2018 r.;

Administrator danych osobowych – administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO;

Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO;

Podmiot przetwarzający – podmiot, któremu zlecono przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 28 RODO;

Odbiorca Danych Osobowych – każdy podmiot, któremu Administrator danych osobowych udostępnia przetwarzane dane, z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z przepisami prawa;

Profilowanie – zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

Regulamin – obowiązujący Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną PortalPRO.

W pozostałym zakresie odpowiednio stosuje się definicje wskazane w Regulaminie.

Użytkownik korzystając z Platformy PortalPRO wyraża zgodę i akceptuje treść zawartą w poniższej Polityce.

§ 1

Kto jest administratorem Twoich Danych Osobowych?

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest: PortalPRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul. Cybernetyki 10,  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000898052, NIP: 7123418309, REGON: 388788160, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 5.000 zł;

Możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: [email protected]

§ 2

Jakie dane będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych?

Mając na uwadze charakter usług świadczonych przez Administratora przetwarzane będą następujące dane osobowe:

 1. Dane Osobowe, które są niezbędne do rejestracji i założenia Konta, obsługi Zapytania i Oferty na Platformie PortalPRO to w szczególności:

Założenie konta:

 1. imię i nazwisko lub  firmę/nazwę,
 2. adres do korespondencji e-mail,
 3. nr telefonu kontaktowego,
 4. NIP, REGON, KRS (jeśli dotyczy),

Obsługa Zapytania i Oferty:

 1. dokładne dane adresowe (ulica, numer budynku, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy),
 2. adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. adres siedziby,
 4. dane bankowe niezbędne do realizacji płatności za zamówione produkty lub Usługi Partnera lub PortalPRO,
 5. dane konieczne do wystawienia faktury VAT,
 6. dane zbierane podczas korzystania z Platformy PortalPRO, tj. dane dostępu, w tym adresu IP i zapisanych logów.

2. Dane Osobowe, które są niezbędne do rejestracji i założenia Konta, obsługi Zapytania i Oferty na Platformie PortalPRO to w szczególności:

 1. Dane Osobowe niezbędne do korzystania z akcji marketingowych,
 2. Dane Osobowe niezbędne do przesyłania Newslettera,
 3. Dane Osobowe wykorzystywane konkursach lub programach lojalnościowych organizowanych na Platformie PortalPRO,
 4. Dane Osobowe podawane w procedurze reklamacyjnej lub podczas kontaktu z PortalPRO;
 5. Wizerunek Użytkownika, który będzie publicznie udostępniony na Platformie PortalPRO podczas zamawiania usług.

3. Platforma PortalPRO korzysta z usług zewnętrznych dostawców usług płatniczych w celu przetwarzania wszelkich płatności dokonanych w ramach zakupu naszych Usług. W zależności od metody płatności Użytkownik może zostać poproszony przez dostawcę tych usług o podanie szczegółów płatności i karty kredytowej. PortalPRO nie przechowuje informacji o karcie kredytowej. Nie przechowujemy żadnych wartości weryfikacyjnych kodu karty kredytowej.

§ 3

Do jakich celów i na jakich podstawach wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe?

Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane na następujących podstawach prawnych:

 1. zawarcia oraz wykonania umowy pomiędzy Administratorem Danych Osobowych a Użytkownikiem lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i/lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 2. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wykonaniem umowy, po jej zakończeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ROD,
 3. realizacji wewnętrznych celów organizacyjnych Administratora danych osobowych, w tym np. obsługi księgowej, IT, kadrowej i prawnej oraz składania reklamacji, skarg, wniosków, prowadzenia statystyk, analizowania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 4. spełnienia obowiązków Administratora danych osobowych, w tym w szczególności – niniejszego obowiązku informacyjnego oraz obowiązku prowadzenia dokumentacji księgowo-finansowej oraz podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 5. składania kolejnych zapytań ofertowych Użytkownikiem oraz  odbioru ewentualnych propozycji świadczenia kolejnych usług od/dla Użytkownikiem, z którym została zawarta umowa na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 6. prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz ulepszania Usług PortalPRO, w tym i zapewnianiu prawidłowego i efektywnego funkcjonowania Platformy PortalPRO w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 7. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. na podstawie zgody podmiotu Danych osobowych.
 8. Cel wykorzystania Twoich Danych Osobowych każdorazowo będzie zależał od konkretnych działań podejmowanych na Platformie PortalPRO oraz w relacjach z Administratorem, niemniej podstawowymi celami przetwarzania Twoich Danych osobowych jest:
 9. niezbędność Danych Osobowych do zawarcia lub wykonania umowy (pamiętaj, że korzystając z Usług PortalPRO zawierasz umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną),
 10. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji i skarg,
 11. prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych, w tym polegających na ulepszaniu naszych usług i zagwarantowaniu sprawnego i bezpiecznego działania Platformy PortalPRO, celów marketingowych, zapobiegania nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa, w tym przez blokowanie spamu lub obraźliwych wiadomości wysyłanych przez innych Użytkowników ( np. w ramach czatu) oraz celów analitycznych i statystycznych ( np. w ramach Ankiet);
 12. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz zabezpieczenia roszczeń Administratora lub osób trzecich,
 13. do kontaktowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na potrzeby obsługi Usług PortalPRO,
 14. Wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe, dane dotyczące logowania i Urządzenia w celu administrowania i ochrony Platformy PortalPRO, w tym również raportowania oraz hostingu danych, diagnostyki, analizy danych, zapobiegania nadużyciom, testów, utrzymania systemów informatycznych oraz wsparcia.

§ 4

Jakie działania podejmujemy żeby zabezpieczyć Twoje Dane Osobowe?

 1. Przy procesie przetwarzania powierzonych nam danych osobowych bazujemy na zgodnych z RODO techniczne i organizacyjne sposobach dzięki, którym jesteśmy w stanie zabezpieczyć Dane Osobowe przed ich przypadkowym lub celowym zniszczeniem, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz nieautoryzowaną modyfikacją.
 2. Przechowywanie zebranych danych osobowych odbywa się w formie umożliwiającej identyfikację podmiotu danych. W razie zaistnienia takiej konieczności dokonane zostanie również uaktualnianie Twoich Danych Osobowych.

§ 5

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych?

 1. Z uwagi na fakt przetwarzania Twoich Danych Osobowych przysługuję Ci następujące prawa:

prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich osobowych,

prawo żądania  sprostowania Twoich danych osobowych,

prawo żądania  usunięcia Twoich danych osobowych,

prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej uprzednio zgody,

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

2. W celu realizacji przysługujących Ci praw konieczne jest złożenie oświadczenia woli w tym zakresie do  Administratora Danych Osobowych, na adres PortalPRO sp. z o.o., ul. Spokojna 2 Lublin (20-074) lub drogą elektroniczną na adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail): [email protected]

3. Niezależnie od powyższego, jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane,  przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

§ 6

Przez jaki okres czasu będziemy przetwarzali Twoje Dane Osobowe?

 1. Okres przechowywania i przetwarzania Twoich Danych Osobowych może być różny i uzależniony jest od szeregu czynników. W zakresie korzystania z konta założonego na Platformie PortalPRO Twoje Dane Osobowe zostaną usunięte w terminie 6 lat od ostatniej aktywności.
 2. W przypadku Danych Osobowych uzyskanych za pomocą plików cookies okres ich przechowywania i przetwarzania jest uzależniony od aspektów technicznych tych plików do czasu ich usunięcia za pośrednictwem wykorzystywanej przeglądarki internetowej np. Chrome, Opera, Firefox, Edge, Internet Explorer itd.
 3. Dane Osobowe przetwarzane w celach marketingowych są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
 4. Niezależnie od powyższego dane osobowe będą przechowywane również przy uwzględnieniu obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a w szczególności obowiązków wynikających z przepisów prawa np. obowiązki rachunkowe, podatkowe lub roszczeń osób trzecich.
 5. Dane Osobowe będziemy przechowywać również do czasu rozpatrzenia reklamacji lub przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora Danych Osobowych powstałych
  w związku z zawartą z zrealizowaną przez Administratora usługą tj. przez okres określony przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Podmioty przetwarzające oraz odbiorcy – czyli komu możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe?

Kategorie podmiotów przetwarzających oraz ewentualnych odbiorców Twoich Danych Osobowych będzie zróżnicowany w zależności od zakresu usług, z których korzystasz za pośrednictwem Platformy PortalPRO.

Jako podmioty przetwarzające oraz odbiorcy Twoich Danych Osobowych zaangażowani mogą zostać partnerzy Administratora wspierający go w obsłudze IT, poczty elektronicznej, dostawcy usług hostingu i serwera, marketingowej, kurierskiej, przewozowej, prawnej, księgowej, obsługi płatności elektronicznych, obsłudze płatności kartą kredytową, obsłudze płatności kartą płatniczą, obsłudze windykacyjnej, obsłudze telekomunikacyjnej i teleinformatycznej.

Odbiorcami Danych Osobowych mogą być organy administracji państwowej, o ile obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.

§ 8

Czy Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich.

Jednakże w przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich Usługodawca przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in.

 • „Standardowe Klauzule Umowne“ UE,
 • gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony.

§ 9

Dane osobowe dzieci

Usługi PortalPRO nie są skierowane do dzieci poniżej 18 roku życia i nie pozyskujemy informacji na ich temat. Jeśli stwierdzimy, że osoba poniżej 18 roku życia dostarczyła nam swoje dane osobowe, natychmiast je usuniemy.

§ 10

Czy Twoje Dane Osobowe będą podlegały profilowaniu i będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

 1. W związku ze świadczeniem przez PortalPRO Usług PortalPRO dane osobowe Użytkowników związane z działalnością na Platformie PortalPRO, mogą podlegać zautomatyzowanym procesom przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.
 2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie jest niezbędne do wykonania usług świadczonych za pośrednictwem Platformy PortalPRO na zasadach opisanych w Regulaminie, który stanowi umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Usługi PortalPRO obejmują m.in. analizę Zapytania, Usług Partnera i Oferty pod kątem kryterium obejmujących:
 4. czy Zapytanie lub Oferta są zgodne z Regulaminem;
 5. czy dany Partner wykonuje usługi objęte Zapytaniem;
 6. wartość i liczbę Opinii wystawionych Partnerowi przez Zlecających – najwięcej punktów otrzymują Ci Partnerzy, którzy mają najlepszą średnią ocen;
 7. liczbę Zapytań skierowanych do Partnera,
 8. wynagrodzenie wskazane w Ofercie w odpowiedzi na Zapytanie;
 9. Projektowanym skutkami działania systemu zautomatyzowanego podejmowania decyzji jest udostępnianie Zlecającym Ofert Partnerów, które będą możliwie najbardziej dopasowane do ich potrzeb, a także zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności Platformy PortalPRO, w tym treści, dostosowanych i opartych na zainteresowaniach reklam, jak również ochrony przed spamem, złośliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym korzystaniem z naszych usług, a także celów analitycznych i statystycznych.
 10. W związku z tym, że działanie systemu zautomatyzowanego podejmowania decyzji potencjalnie  może prowadzić do ograniczenia możliwości zapoznawania się z treścią Zapytań przez niektórych Partnerów i Ofert przez niektórych Zlecających, PortalPRO przeprowadza audyty działania algorytmów, na podstawie których podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie Użytkowników, a także uwzględniania w ramach działania algorytmu liczbę Zapytań, po to by wyrównać Użytkownikom będącym Partnerami możliwości składania Ofert i zdobywania zleceń.
 11. Jednocześnie zapewniamy prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony PortalPRO oraz prawo do wyrażenia swojego stanowiska i zakwestionowania trafności działania systemu.

§ 11

Dane gromadzone automatycznie

 1. Poprzez korzystanie przez Użytkownika z Platformy PortalPRO, automatycznie zbieramy o Tobie następujące informacje:
 2. Dane o Urządzeniu i dotyczące logowania na Platformie PortalPRO

Gromadzimy informacje dotyczące Urządzenia Użytkownika, w tym m.in. dane o systemie operacyjnym Użytkownika, identyfikator Użytkownika, dane dotyczące logowania się na Platformie PortalPRO oraz adres IP.

 • Działania Użytkownika

Zbieramy informacje dotyczące działań Użytkownika na Platformie PortalPRO, w tym wyszukiwania w ramach Platformy PortalPRO, kontakty z innymi Użytkownikami oraz interakcje Użytkownika z reklamami na Platformie PortalPRO .

 • Opinie i Komentarze

W celu badania satysfakcji Zlecających z Usług Partnerów oraz monitorowania zachowań niepożądanych i zapewnienia wysokich standardów jakościowych Usług Partnerów zbieramy dane dotyczące wystawianych Opinii i komentarzy.

 • Czat

Jeśli Użytkownik korzysta z funkcji czatu PortalPRO zbiera informacje o stronach konwersacji, informacjach przekazywanych za jego pośrednictwem oraz daty wysłania wiadomości.

§ 12

Cookies

 1. Pliki “cookies” (dalej: Cookies) stanowią dane informatyczne, w postaci pliku tekstowego, które przechowywane są w urządzeniu końcowym. Ciasteczka używane mogą być w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron www lub gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania ze stron portalu.
 1. Cookies można podzielić m.in. na tymczasowe oraz stałe. Cookies tymczasowe przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Z kolei Cookies stałe przechowywane są przez określony czas, który definiowany jest przez parametr zawarty w tym pliku. Użytkownik dysponuje również możliwością ręcznego usunięcia Cookies. Kliknij tutaj, aby przeczytać jak usunąć Cookies w przeglądarce na przykładzie Edge.
 2. Systemy informatyczne umożliwiają odczytywanie danych z Cookies, które zostały uzyskane podczas korzystania z Platformy PortalPRO.
 3. Odczytywanie danych z Cookies jest dokonywane w celu:
 4. ustalenia preferencji oraz zainteresowań Użytkowników Platformy PortalPRO
 5. prowadzenia anonimowych statystyk wskazujących na kierunek korzystania z Platformie PortalPRO przez Użytkowników;
 6. świadczenia usług na najwyższym poziomie;
 7. optymalizacji treści dostępnych w Platformie PortalPRO;
 8. do realizacji celów marketingowych;
 9. zapewnienia prawidłowego działania Platformie PortalPRO;
 10. Zebrane dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby.
 11. Jako podmiot danych masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Cookies do Twojego urządzenia. W ustawieniach każdej przeglądarki w każdym czasie można dokonać zmiany ustawień plików Cookies. Ustawienia mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu.
 12. Jako podmiot danych możesz również w każdej chwili usunąć Cookies korzystając
  z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
 13. Ograniczenie lub wyłączenie stosowania Cookies, może spowodować utrudnienia związane z korzystaniem z niektórych funkcji Platformie PortalPRO, które ze swojej natury wymagają Cookies.
 14. Informacje dotyczące ustawień Cookies w odniesieniu do poszczególnych przeglądarek możesz znaleźć na następujących stronach internetowych:
 15. https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop
 16. https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 17. https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 18. https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

§ 13

Czy jesteś zobowiązany do podania Twoich Danych Osobowych?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, niemniej brak podania danych osobowych może uniemożliwić realizację usług świadczonych za pośrednictwem Platformy PortalPRO.

§ 14

Informacja handlowa i Newsletter

Newsletter może być subskrybowany przez odznaczenie okna dialogowego, podanie adresu e-miał lub numeru telefonu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych. Zawsze możesz zrezygnować z subskrypcji Newslettera klikając hiperłącze „Wypisz się” w przesłanej wiadomości mailowej.

§ 15

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka może ulec zmianie z powodu rozwoju technologicznego, funkcjonalności usług elektronicznych, zmiany przepisów prawa, a w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa administracyjnego itd.

Administrator Danych Osobowych umieści w ramach Platformie PortalPRO informację o zmianach
w Polityce.

Pytania związane z Polityką prosimy kierować na adres: [email protected]